Antwerpen

small logo

ANTWERPEN - Een bondige historische schets

De geschiedenis van Antwerpen zou men met de 2de eeuw van onze jaartelling kunnen aanvatten. Door recente opgravingen weten we inderdaad dat er toen een Gallo-Romeinse nederzetting heeft bestaan. Maar pas in de 10de eeuw wordt Antwerpen een be¬langrijke stad. De Schelde vormde een natuurlijke en staatkundige grens, met ten westen het Graafschap Vlaanderen, dat een leen was van Frankrijk, en ten oosten behoorde het Markgraafschap Antwerpen tot het Heilige Roomse Rijk.

Evenwel voor de 10de eeuw had de stad al een geschiedenis. In de 7de en 8ste eeuw kwamen de heiligen Eligius, Amandus en Willibrordus hier het christendom prediken. Verder weten we dat op de "aanwerp" van de Schelde (vanwaar de naam Antwerpen) een houten versterking gebouwd was en dat de Noormannen dit "castellum" in 836 kwamen vernietigen.

Stadsrechten komen er in de 12de eeuw. De eerste bloeiperiode kan men in de 13de eeuw situeren. Van 1357 tot 1405 kwam er een stilstand, omdat de Graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, Antwer¬pen bij Vlaanderen had ingelijfd en meer voorrechten aan Brugge toekende.

De grote bloeitijd begint in de 16de eeuw, wanneer Antwerpen de economische rol van Brugge overneemt en één van de belangrijkste financiële centra van West-Europa wordt. In "Antverpia Merca-torum Emporium", het gemeenschappelijke vader¬land van de handel, komen zich uiteraard veel buiten-landse kooplieden vestigen. Gelijklopend met die economische ontwikkeling komen het culturele en artistieke leven en ook de kunstambachten tot grote ontplooiing. De boekdrukkunst verwerft wereldfaam dank zij Christoff„el Plantin en zijn opvolgers, de Moretussen. Talrijke beroemde schilders zijn hier aan het werk, o.m Albrecht Dürer. En Quinten Metsys kan men als de grondlegger van de Antwerpse schilder-school beschouwen.

Antwerpen wordt een centrum van cosmopolitisch humanisme. Erasmus en Thomas Morus ontmoeten mekaar vaak in de woning van de Antwerpse griffier en humanist Peter Gillis.

Sedert die "Gouden 16de Eeuw" laten de Ant¬werpenaren zich graag "Sinjoren" noemen. Zij ver-wierven die eretitel toen zij zich in navolging van de Spaanse overheersers "seniores" waanden. Naar het einde van de 16de eeuw toe worden de godsdiensttroebelen, die de Rooms-Katholieken en de Protestanten in heel West-Europa tegen mekaar in het harnas hebben gejaagd, voor Antwerpen zeer nefast. In 1585 komt een einde aan de economische bloeiperiode. De noordelijke provinciën, hebben zich van de Spaanse overheersing vrijgevochten. De Schelde wordt voor de vrije doorvaart afgesloten. Het bevolkingsaantal, dat eens meer dan 100.000 in¬woners bedroeg, loopt terug tot ongeveer 42.000. De rijke kooplieden en met hen de ambachtslui en kunstenaars zijn naar het noorden uitgeweken.

Toch komt er in de daaropvolgende eeuw met de Contra-Reformatie een heropleving van de kunst. De toen reeds internationaal befaamde hofschilder van de Spaanse landvoogden, P.P.Rubens geeft de toon aan en met hem tal van andere Antwerpse kunstenaars, waarvan de roem ook ver in het buitenland verspreid wordt.

Het Spaanse bewind wordt door het Oostenrijkse opgevolgd en bij het einde van 18de eeuw worden zowel de noordelijke als de zuidelijke Nederlanden door het Franse leger bezet. De Schelde is weer vrij. Napoleon bezoekt Antwerpen en wil van haar gunstige ligging gebruik maken om Engeland te veroveren. Antwerpen noemt hij: "Le pistolet braqué sur de coeur de l'Angleterre". Hij laat dokken graven en scheepsbouwwerven oprichten. Na een korte vereniging, van 1815 tot 1830, met Nederland gaat de Schelde weer dicht. Eerst na 1863, nadat de Scheldetol werd afgekocht, krijgt de havenactiviteit ongeziene kansen. In 1885 worden de Scheldekaaien voor het stadscentrum recht-getrokken en in de 20de eeuw wordt de haven in fasen, achter grote sluizen (waarvan de laatst-gebouwde de grootste ter wereld is) uitgebouwd tot aan de Nederlandse grens en op de linkeroever. De Antwerpse haven wordt een distributiecentrum met wereldfaam, waar snel en efficiënt gewerkt wordt. De diamantbewerking en -handel, waarvan de basis al in de 16de eeuw gelegd was, bereikt een ongeziene bloei: met vier diamantbeurzen staat Antwerpen aan de top van de wereldhandel.

Bij een standaardbezoek komt de haven aan de beurt, met het Steen, het Vleeshuis, de Grote Markt en de Kathedraal.

Andere bezoeken aan wijken, zoals de Diamantwijk, Zurenborg enz… of met thema’s zoals de Rubens, Kerken enz… zijn op aanvraag eveneens mogelijk.

Musea, attractie’s, parken kunnen eveneens onder onze begeleiding gebeuren, deze bestemmingen vind u terug onder de rubriek ‘Links’

Neem gewoon contact met ons op, het verplicht u tot niets!

 

Privacy Policy | Hosted By Hyncos| Created by Smoe | ©2006 Bvba Bellen Willy